Luật Đầu tư 2020 – có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Luật Đầu tư 2020 là luật số 61/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021.

Bạn đọc có thể tải toàn văn Luật Đầu tư 2020 tại Link Google Drive sau đây:

Images

 

 

 

Văn bản có liên quan:

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT về các loại biểu mẫu sử dụng trong các thủ tục đầu tư.

Nếu bạn cần tư vấn 24/7 vui lòng liên hệ