Luật Doanh nghiệp 2020 – Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Luật Doanh nghiệp 2020 là luật số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021.

Bạn đọc có thể tải toàn văn Luật Doanh nghiệp 2020 tại Link Google Drive sau đây:

Download Link Drive

Văn bản có liên quan:

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

– Nghị định 47/2021 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

Nếu bạn cần tư vấn 24/7 vui lòng liên hệ