Phương châm hoạt động

Phương châm hoạt động

Phương châm hoạt động của chúng tôi đó là “Luôn hết lòng vì lợi ích của khách hàng”. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên vị trí hàng đầu. Với phương châm hoạt động đó, chúng tôi đã xây dựng những nguyên tắc cơ bản, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi. Nguyên tắc của chúng tôi là:
– Lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn của khách hàng;
– Bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của khách hàng trên cơ sở tuân thủ pháp luật;
– Tạo niềm tin và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng dựa trên nền tảng bền vững;
– Bảo mật tuyệt đối các thông tin của khách hàng;
– Tuân thủ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư.